ReadyPlanet.com
dot dot
dot

qrcode

 

 

Bookmark and Share  

ศูนย์ทนายความทั่วไทย 

THAILAND   LAWYER   CENTER

สำนักงานมาตราฐาน บริการเพื่อประชา มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเป็นเลิศ

ศูนย์ทนายความทั่วไทย โทร  081-6434418 , 02-9411994

  ศูนย์ทนายความทั่วไทย 

 
รับว่าความอรรถคดีคดีแพ่ง    คดีอาญา     คดีภาษีอากร 
 
คดีปกครอง  คดีแรงงานคดียาเสพติด   คดีศาลรัธรรมนูญ 
 
คดีการเมืองเลือกตั้ง  คดีทางแพทย์     คดีพระเครื่อง   
 
คดีคุ้มครองผู้บริโภค   คดีเวนคืนที่ดิน      คดีฟ้องหย่า
 
ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร ฟ้องชู้เรียกค่าเสียหาย
 
รับว่าความให้ องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทมหาชน
 
บริษัทเงินทุน  ธนาคาร  โดย
 
ดำเนินคดีและบังคับคดีได้ทั่วประเทศโดยสะดวกและ
 
รวดเร็ว  สนใจโทรติดต่อ
 
081-6434418

 

 

 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทย ๒๕๕๐ ฉบับขอประชามติ ( อ่านที่นี่)

ค้นหากฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด (ประเภท ก. ข. ค. ง.) คลิ๊กที่นี่

กฎหมายใหม่ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ บังคับใช้แล้ว

 รวมเว็บราชการไทยทั้งหมดทุกหน่วยงาน

ค่านำหมายศาลทั่วประเทศ

 อัตราค่าธรรมเนียมศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

กฏ  ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมประกาศคณะปฏิวัติ/คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขicon

ค้นหารวมประกาศคณะปฏิวัติ/คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่นี่ (กดลิงค์ที่กฎหมายต้องการครับ)

ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 189 (โบราณวัตถุบ้านเชียง) : ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 (ควบคุมโภคภัณฑ์) : ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 305 (เหรียญสนองเสรีชน) : ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 (คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) : ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 44 (ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ขจัดความไม่เรียบร้อยในสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ) : ประกาศของคณะปฏวัติฉบับที่ 45 (กำหนดเวลาเปิดและปิดสถานโบว์ลิ่ง สถานเล่นสเก็ต ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม) : ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 58 (ควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณะชน) : ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 50 (สถานบริการ) : พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติและที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ.2539 : พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๕/๒๕๔๙ เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ.๒๕๕๐ : คำสั่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๐ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ประธานคณะที่ปรึกษา (เพิ่มเติม) : คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๘/๒๕๔๙ เรื่องการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๔/๒๕๔๙ เรื่องการจัดทำสวนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม : คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๐/๒๕๔๙ เรื่องการจัดทำสวนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม : คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๘/๒๕๔๙ เรื่อง การขออนุญาตพกพาอาวุธ : คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๒๐/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการแทน : คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๙/๒๕๔๙ เรื่อง แก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๗/๒๕๔๙ เรื่องการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา :คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๖/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๕/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำหรับการรณรงค์ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ : คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๓/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการแทน : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๒/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑๑/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๙/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ นายยงยุทธ ติยะไพรัช และนายเนวิน ชิดชอบ ไปรายงานตัว : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๗/๒๕๔๙ เรื่อง เรื่องการจัดทำสวนงาน และการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๖/๒๕๔๙ เรื่อง ตรวจสอบท่าทีของผู้นำนานาประเทศ : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๔/๒๕๔๙ เรื่อง เชิญคณะทูตานุทูต มารับฟังคำชี้แจง : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๓/๒๕๔๙ เรื่อง มอบอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กองทัพภาค : คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๒/๒๕๔๙ ให้วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นวันหยุดราชการ : คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง ให้ข้าราชการมารายงานตัว  แถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒ : แถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใด ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียแก่รัฐ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ : พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียแก่รัฐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ.๒๕๕๐ :ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ : ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเอกชน : พรบ.ยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๘ เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ.๒๕๕๐ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๔) : พรบ.ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๗ เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ พ.ศ.๒๕๔๙ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทน : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๕ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.๒๕๒๑ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๗ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๖ เรื่อง การแก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๕ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการยุติธรรมทางอาญา :  ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๔ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง การตรวจสอบทรัพย์สิน : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๒ เรื่อง ขอให้ยุติความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองท้องถิ่น : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๑ เรื่อง ห้ามการดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใด : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๐ เรื่อง ให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๙ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๘ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง มอบอำนาจบริหารราชการแผ่นดิน : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง ให้หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๕ เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๑ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลสำคัญดำรงตำแหน่งในคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวสาร : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๙ เรื่อง นโยบายต่างประเทศ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๗ เรื่อง การห้ามชุมนุมทางการเมือง : ประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๖ เรื่อง การแก้ไขความเดือดร้อนของบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ชาวไร่ : ประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๕ เรื่อง การให้นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมในทางการเมือง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๔ เรื่อง อำนาจบริหารราชการแผ่นดิน : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒ เรื่อง ห้ามการเคลื่อนย้ายกำลังทหาร และตำรวจ : ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  More...

ค้นหากฎหมายไทยทุกฉบับicon

ENGLISH & CHINESE SPEAKING LAWYER

 " เพื่อนทนายความและประชาชนทุกท่าน เชิญค้นหากฎหมายทุกฉบับของประเทศไทยที่หน้าเว็บได้ทันที"

ศูนย์ทนายความทั่วไทยบริการท่านโดยไม่คิดมูลค่า ฟรี ฟรี

ศูนย์ทนายความทั่วไทย เปิดรับสมัครทนายความทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

มาร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์ทนายความทั่วไทย

สนใจ สมัคร โทร 081-6434418 ได้ทันที

หรือ e-mail : thailandlawyercenter@hotmail.com

แบบฟอร์มใบสมัครสำนักงานเครือข่าย CLICK ที่นี่

ศูนย์ทนายความทั่วไทยจัดสัมมนาครั้งใหญ่

 

             เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา ศูนย์ทนายความทั่วไทยได้จัดการสัมมนาในเรื่อง วิธีการทำงานด้านกฎหมายรูปแบบใหม่ โดยศูนย์ทนายความทั่วไทย        ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐   โดยมีสำนักงานเครือข่ายจากทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้                                           

                                                                                                                              

                                ภาพกิจกรรมสัมมนา                                  

                                                                       

                                                                                                       

 
 
 
More...
dot
รวมประมวลกฎหมายicon

ค้นหาประมวลกฎหมายที่นี่ (กดลิงค์ที่กฎหมายต้องการครับ)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

     - บรรพ ๑ หลักทั่วไป มาตรา ๑ - ๑๙๓/๓๕            - บรรพ ๒ หนี้ มาตรา ๑๙๔ - ๔๕๒

    - บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา มาตรา ๔๕๓ - ๘๙๗      - >> ต่อ บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา มาตรา ๘๙๘ -๑๒๙๗

    - บรรพ ๔ ทรัพย์สิน มาตรา ๑๒๙๘ - ๑๔๓๔            - บรรพ ๕ ครอบครัว มาตรา ๑๔๓๕ - ๑๕๙๘/๔๑        

    - บรรพ ๖ มรดก มาตรา ๑๕๙๙ - ๑๗๕๕

ประมวลกฎหมายอาญา                                                  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง         

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา              ประมวลกฎหมายที่ดิน         

ประมวลรัษฎากร                                                >> ต่อ ประมวลรัษฎากร

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                                  

                              

More...
dot
รวมกฎหมายพระราชบัญญัติ / พระราชกำหนดicon

 

ค้นหากฎหมายพระราชบัญญัติ / พระราชกำหนดที่นี่ (กดลิงค์ที่กฎหมายต้องการครับ)

กฎบัตรสหประชาชาติ : พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 : พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 : พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 : พรก.การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2540 : พรก.แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 : พรบ.การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ.2547 : พรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 : พรบ.กองทุนเงินเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 : พรบ.กองทุนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 : พรบ.กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 : พรบ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ.2503 : พรบ.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.2517 : พรบ.กองทุนสนับสนุนนการทำวิจัย พ.ศ.2535 : พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 : พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 : พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 : พรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 : พรบ.กักพืช พ.ศ.2507 : พรบ.กาชาด พ.ศ.2499 : พรบ.กักเรือ พ.ศ.2534 : พรบ.การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2518 : พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2528 : พรบ.การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.2530 : พรบ.การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 : พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 : พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 : พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542:พรบ.ค้าข้าว พ.ศ.2489 : พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 : พรบ.การเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 : พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 : พรบ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 : พรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 : พรบ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ.2537 :พรบ.การชลประทานราษฎร์ พ.ศ.2482 : พรบ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 : พรบ.การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.2550 : พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 : พรบ.การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ.2542 : พรบ.การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542 : พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 : พรบ.การดำรงตำแหน่งในทางการเมืองของข้าราชการ กรรมการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522 : พรบ.การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 : พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 : พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 : พรบ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ.2542 : พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 : พรบ.การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ.2493 : พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 : พรบ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 : พรบ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 : พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 : พรบ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 : พรบ.การเนรเทศ พ.ศ.2499 : พรบ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 : พรบ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 : พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 : พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543 : พรบ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ.2527 : พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 : พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2251 : พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 : พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 : พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 : พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 : พรบ.การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522 :พรบ.การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญของทหารหญิง พ.ศ.2510 : พรบ.การประปานครหลวง พ.ศ.2510 : พรบ.การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 : พรบ.การประมง พ.ศ.2490 : พรบ.การผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.2548 : พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 : พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 : พรบ.การพัฒนาและการส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 : พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 : พรบ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 : พรบ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 : พรบ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2503 : พรบ.การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 :พรบ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 : พรบ.การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 : พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 : พรบ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 : พรบ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 : พรบ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526 : พรบ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 : พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 : พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 : พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 : พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 : พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 :พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 : พรบ.การโอนเงินเย็นพิเศษเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ.2505 : พรก.กำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ.2502 : พรก.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 : พรก.กำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 : พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 : พรบ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529 : พรบ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร พ.ศ.2497 : พรบ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 : พรบ.กำหนดวิธีการระงับการค้ากำไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ.2491 : พรบ.กำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พ.ศ.2488 : พรบ.กำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พ.ศ.2484 :พรบ.กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ.2503 : พรบ.กีฬามวย พ.ศ.2542 : พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร พ.ศ.2542 : พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 : พรบ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 :พรบ.ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528 : พรก.ควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ.2483 : พรบ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 : พรบ.คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ.2521 : พรบ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535 : พรบ.คณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550: พรบ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 : พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551 :พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 : พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 : พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 : พรบ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 : พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 : พรบ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 : พรบ.ควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ.2504 : พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 : พรบ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 : พรบ.ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.2495 : พรบ.ควบคุมกิจการธนาคารในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ.2484 :พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 : พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 : พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 : พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 : พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 : พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 : พรบ.ควบคุมแร่ดีบุก พ.ศ.2514 : พรบ.ควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขัน พ.ศ.2484 : พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 : พรบ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535 : พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 : พรบ.ความลับทางการค้า พ.ศ.2545 :พรบ.ความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ.2548 : พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 : พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 : พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 : พรบ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551 : พรบ.คืน ยศ บรรดาศักดิ์ เครื่องราชอิสสริยาภรณ์ และสิทธิในการรับเบี้ยหวัดบำเหน็จและบำนาญ พ.ศ.2489 : พรบ.คืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พ.ศ.2489 :พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของคณะมนตรีความร่วมมือทางตุลาการ พ.ศ.2541 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศไทยในประเทศไทย พ.ศ.2505 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของบรรษัทประกันต่อแห่งเอเซีย พ.ศ.2534 :พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของประชาคมยุโรปและสำนักงานคณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปในประเทศไทย พ.ศ.2522 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน พ.ศ.2543 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2514 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง พ.ศ.2552 :พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ.2510 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันประกันการลงทุนพหุภาคี พ.ศ.2543 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ.2551 : พรบ.การคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติและทบวงการชำนัญพิเศษในประเทศไทย พ.ศ.2504 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจสากลสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย พ.ศ.2547 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.2551 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก พ.ศ.2537 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.2536 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ.2550 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ.2550 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ พ.ศ.2524 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมแหห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.2522 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ พ.ศ.2503 : พรบ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ.2545 : พรบ. คุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่ 13 ในประเทศไทย พ.ศ.2547 : พรบ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483 : พรบ.คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551 : พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 : พรบ.คุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ.2543 :พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 : พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 : พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 : พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 :พรบ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 : พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 : พรบ.คุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พ.ศ.2478 : พรบ.เครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2486 : พรบ.เครื่องแบบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2547 : พรบ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478 : พรบ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 : พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 : พรบ.เครื่องแบบตำรวจจรัฐสภา พ.ศ.2512 : พรบ.เครื่องแบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542 : พรบ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 : พรบ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 : พรบ.เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2521 : พรบ.เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.2507 : พรบ.เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2521 :พรบ.เครื่องแบบผู้พิพากษาสมทบ พ.ศ.2523 : พรบ.เครื่องแบบและบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2530 : พรบ.เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.2516 : พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 : พรบ.เครื่องราชอิสริยาภาณ์จุลจอมเกล้า พ.ศ.2484 : พรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534 : พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535 : พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 : พรบ.เครื่องหมายครุฑ พ่าห์ พ.ศ.2534 : พรบ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482 : พรบ.โคนมและผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2551 : พรบ.อนุมัติพระราชกำหนดควบคุมและดำเนินงานภารธุระการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ.2483 : พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 : พรบ.เงินคงคลัง พ.ศ.2491 : พรบ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2541 : พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 :พรบ.เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502 : พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 : พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ พ.ศ.2544 : พรบ.เงินตรา พ.ศ.2501 : พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 : พรบ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 : พรบ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 : พรบ.จดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ.2514 : พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 : พรบ.จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พ.ศ.2479 : พรบ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 : พรบ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 : พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 : พรบ.จัดตั้งศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ พ.ศ.2532 : พรบ.จัดตั้งศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรี พ.ศ.2520 : พรบ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 : พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 : พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 : พรบ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 :พรบ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ.2532 :พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 : พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 : พรบ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 : พรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2479 : พรบ.จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522 : พรบ.จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 : พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 : พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517 : พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 : พรบ.จัดวางการรถไฟแลทางหลวง พ.ศ.2464 : พรบ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 : พรบ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527 : พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 : พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528

More...
dot
ต่อ รวมกฎหมายพระราชบัญญัติicon

พรบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 : พรบ.อนุมัติพระราชกำหนดจัดสรรทุนสำรองเงินตราเกินจำนวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ.2498 : พรก.ชั้นยศเสนอความชอบสำหรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกและมงกุฎสยาม : พรบ.ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 : พรบ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 : พรบ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 : พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 : พรบ.ใช้ตราแผ่นดิน ร.ศ.108 : พรบ.ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523 : พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 :พรบ.ทนายความ พ.ศ.2528 : พรบ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.2550 : พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 : พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535 : พรบ.ทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.2542 : พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 : พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 : พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 : พรบ.ธง พ.ศ.2522 :พรบ.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 : พรบ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 :พรบ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2536 : พรบ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485 :พรบ.ธนาคารออมสิน พ.ศ.2489 : พรบ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 : พรบ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 :พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 : พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 : พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 : พรก.นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 : พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 : พรบ.นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 : พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 : พรบ.นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2534 : พรบ.เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ.2507 : พรก.บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 :พรก.บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 : พรก.บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 :พรบ.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 : พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 : พรบ.บังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึกลงวันที่ 12 ส.ค.2492 : พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 : พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 : พรบ.บำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ.2509 : พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 : พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2516 : พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 : พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 :พรก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 : พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 : พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 :พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552 :พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 : พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 : พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 : พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 : พรบ.ประกันชีวิต พ.ศ.2535 : พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 : พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 : พรบ.ป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ.2511 : พรบ.ป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ.2522 :พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 : พรบ.ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ.2534 : พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 : พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 : พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 : พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 : พรบ.ปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2483 : พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 : พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 :พรบ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 : พรบ.ปีปฏิทิน พ.ศ.2483 : พรบ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 : พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 : พรบ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 : พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 : พรก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 : พรบ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 : พรบ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 : พรบ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 : พรบ.พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521 : พรบ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551  พรบ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ.2540 : พรบ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534 : พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 : พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 : พรบ.เพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ.2496 : พรบ.ไพ่ พ.ศ.2486 : พรบ.ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 : พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 : พรก.ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526 : พรบ.ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ.2551 : พรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 : พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 : พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 : พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 : พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 : พรบ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 : พรบ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541 : พรบ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 : พรบ.มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2541 : พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 : พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 :พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 : พรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 : พรบ.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548 :พรบ.มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533 :พรบ.มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 : พรบ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 พรบ.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 : พรบ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 :พรบ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 : พรบ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2539 : พรบ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541 : พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 : พรบ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541 :พรบ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 : พรบ.มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 : พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2522 : พรบ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2521 : พรบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 : พรบ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 :พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 : พรบ.มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2550 : พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 : พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 : พรบ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 :พรบ.ยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ.2549 : พรบ.ยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทำผิดฐานหนีราชการทหาร พ.ศ.2489 : พรบ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2546 : พรบ.ยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ.2548 : พรบ.ยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ.2546 : พรบ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2535 : พรบ.ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ.2526 :พรบ.ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 : พรบ.ยศตำรวจรัฐสภา พ.ศ.2512 : พรบ.ยศทหาร พ.ศ.2479 : พรบ.ยา พ.ศ.2510 :พรบ.ยาสูบ พ.ศ.2509 : พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 : พรบ.ยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ.2550 :พรบ.ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ.2549 :พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 : พรบ.รถยนต์ทหาร พ.ศ.2476 : พรบ.ระงับการนับเวลาราชการทวีคูณในระหว่างเวลาประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 พ.ศ.2519 :พรบ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 : พรบ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 :พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 : พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 : พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 : พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2518 :พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 : พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 : พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 : พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 : พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 : พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 : พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 :พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 :พรบ.รักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก 121 : พรบ.รักษาคลองประปา พ.ศ.2526 : พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 : พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 : พรบ.ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2544 : พรบ.ราชองครักษ์ พ.ศ.2480 : พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497 : พรบ.เรือนจำทหาร พ.ศ.2479 : พรบ.เรือสยาม พ.ศ.2481 : พรบ.แร่ พ.ศ.2510 : พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 : พรบ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 : พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 : พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 : พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 : พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 : พรบ.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.2550 : พรบ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 : พรบ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2551 : พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 : พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547 : พรบ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 : พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 : พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 : พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 : พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 :พรบ.จัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2553 : พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485 : พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 : พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 : พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 : พรบ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 : พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542 : พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 : พรบ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496 : พรบ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ.2540 : พรบ.ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ.2519 : พรบ.ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148(3)(4)และ(5)แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2550 : พรบ.ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร พ.ศ.2475 : พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 : พรบ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 : พรบ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 : พรบ.ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2533 : พรบ.ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ.2543 : พรบ.ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2541 : พรบ.ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ พ.ศ.2543 : พรบ.ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนลาว พ.ศ.2543 : พรบ.ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พ.ศ.2527 : พรบ.ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พ.ศ.2522 : พรบ.ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา พ.ศ.2543 : พรบ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 : พรบ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 : พรบ.ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราขการทหาร พ.ศ.2478 : พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 : พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ.2530 : พรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 : พรบ.ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ.2534 : พรบ.ว่าด้วยความผิดบางประเภทต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2521 : พรบ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 : พรบ.ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 : พรบ.ว่าด้วยที่พระราชทานพระบรมราชานุญาตแก่โรมันคาทอลิก มิสซังในกรุงสยาม : พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ.2544 : พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 : พรบ.ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 : พรบ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการภาษีอากรฝ่ายสรรพากรฉะเพาะกาลเนื่องจากพระราชบัญญัติปีประดิทิน พ.ศ.2483 : พรบ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476 : พรบ.ว่าด้วยสภากาชาดไทย พ.ศ.2461 : พรบ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 : พรบ.ว่าด้วยเหรียญเฉลิมพระเกียรติและเหรียญที่ระลึก พ.ศ.2548 : พรบ.ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ.2541 : พรบ.ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ.2527 : พรบ.วิชาชีพกายบำบัด พ.ศ.2543 : พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 : พรบ.วิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545 : พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 : พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 : พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 : พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 : พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 : พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 : พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 : พรบ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 : พรบ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2510 : พรบ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506 : พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 : พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 : พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550 : พรบ.วินัยกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2509 : พรบ.วินัยราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 : พรบ.วิศวกร พ.ศ.2542 : พรบ.ศุลกากร พ.ศ.2469 :พรบ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 : พรบ.รักษาช้างป่า พ.ศ.2464 : พรบ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546 :พรบ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 : พรบ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พ.ศ.2485 : พรบ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 : พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 : พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 : พรบ.ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503 : พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 : พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 : พรบ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 : พรบ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 :พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 : พรบ.ส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พ.ศ.2482 :พรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 : พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 :พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 :พรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 : พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 : พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 : พรบ.ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ.2551 : พรบ.ส่งเสริมสินค้าขาออก พ.ศ.2503 : พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 : พรบ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 : พรบ.สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ.2518 : พรบ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 : พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 : พรบ.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547 :พรบ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2551 : พรบ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2509 : พรบ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 : พรบ.สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 : พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 : พรบ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 : พรบ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541 : พรบ.สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 : พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 : พรบ.สถาปนิก พ.ศ.2543 : พรบ.สถิติ พ.ศ.2550 : พรบ.สภาการเหมืองแร่ พ.ศ.2526 : พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 : พรบ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2502 : พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 : พรบ.สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2543 :พรบ.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2537 : พรบ.สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 : พรบ.สภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2502 : พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 :พรบ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 : พรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 : พรบ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 : พรบ.สมุหมนตรีรัตนโกสินทร์ ศก 129 : พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535 : พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2502 : พรบ.สัญชาติ พ.ศ.2508 : พรบ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 : พรบ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 : พรบ.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2522 : พรบ.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 : พรบ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542 :พรบ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 : พรบ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 : พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 : พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 : พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 :พรบ.สุรา พ.ศ.2493 :พรบ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 : พรบ.เสื้อครุยข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2534 : พรบ.เสื้อครุยเนติบัณฑิต พ.ศ.2479 : พรบ.หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ.2542 : พรบ.หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส พ.ศ.2543 : พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 : พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 : พรบ.หอการค้า พ.ศ.2509 : พรบ.หอพัก พ.ศ.2507 : พรบ.ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ.2481 : พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 : พรบ.เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484 : พรบ.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 : พรบ.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ.2539 : พรบ. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พ.ศ.2535 : พรบ.เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.2539 : พรบ.เหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ.2512 : พรบ.เหรียญราชนิยม พ.ศ.2484 : พรบ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2502 : พรบ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใข้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 : พรบ.ให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ.2489 : พรบ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ.2543 : พรบ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.2490 : พรบ.ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนการเงินและธนาคารระหว่างประเทศ พ.ศ.2494 : พรบ.ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.ศ.2535 : พรบ.ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย พ.ศ.2509 : พรบ.ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ พ.ศ.2503 : พรบ.ให้อำนาจและกำหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ.2514 : พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 : พรบ.องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ.2533 : พรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 :พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 : พรบ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 : พรบ.องค์การมหาชน พ.ศ.2542 :พรบ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2510 : พรบ.อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ.2521 :พรบ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 : พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 : พรบ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 : พรบ.อาคารชุด พ.ศ.2522 : พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 :พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 : พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 : พรบ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่สภากาชาดไทย พ.ศ.2522 :พรบ.โอนกิจการบริหารบางส่วนของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2530 :พรบ.โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของกรมประมวลข่าวกลางสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของสำนักข่าวกรองแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2528 : พรบ.โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535

 

More...


Webboard  
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู / ตอบ
กระทู้ปกติด่วน ! ท่านทนายที่ต้องการสมัครเป็นสำนักงานเครือข่ายกับศูนย์ทนายความทั่วไทย เชิญท่านสมัครได้ที่นี่2007-02-252007-02-265041 / 0
dot
กระทู้ปกติสำหรับท่านที่ประสงค์ว่าจ้างสำนักงานเครือข่ายให้ดำเนินคดีให้ สามารถติดต่อได้ที่"ศูนย์ทนายความทั่2007-01-210000-00-009478 / 0
dot
กระทู้ปกติปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม2009-03-182009-03-184090 / 0
dot
กระทู้ปกติสวัสดีปีใหม่ 2009 ต้อนรับตรุษจีนและวันแห่งความรักด้วยค่ะ2009-02-032009-02-032587 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...


dot
บุคคลากรบริหารศูนย์ทนายความทั่วไทย
dot
bulletผู้อำนวยการศูนย์ทนายความทั่วไทย ประวัติและผลงาน
dot
เว็บไซท์ในเครือ
dot
bullet เว็บสำนักงานสหเนติทนายความ บัญชี นักสืบ sahanetilaw
dot
รวมแบบฟอร์มศูนย์ทนายความทั่วไทย
dot
bulletแบบฟอร์มใบสมัครสำนักงานทนายความเครือข่าย ใบส่งมอบงาน ใบรายงานผลงาน และอื่นๆ
dot
ค้นหากฎหมายทุกฉบับ
dot
bulletค้นหากฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletรวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพร้อมระเบียบการแต่งตั้ง
dot
ค้นหาคำพิพากษา
dot
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกาทุกปี
bulletค้นหาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
bulletค้นหาคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
bulletค้นหาคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
dot
รวมเว็บรายชื่อสำนักงานทนายความ
dot
bulletเว็บและรายชื่อสำนักงานทนายความมากมาย
dot
เว็บ clip vdo ยอดนิยม
dot
bulletclip metacafe
bulletyoutube
dot
เว็บสื่อไทย ; สื่อต่างประเทศ ;สื่อกีฬา
dot
bulletเว็บสื่อต่างประเทศ
bulletเว็บข่าวกีฬา
bulletหนังสือพิมพ์ไทยและสื่อไทยต่างๆ
bulletเว็บสุดยอดระดับTOP มากมาย
dot
รวมกฎหมายออกใหม่
dot
bulletแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
dot
ร่างกฎหมายใหม่
dot
bullet ร่างกฎหมายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาจากกฤษฎีกาแล้ว
bulletค้นหา อ่านกฎหมายใหม่ และเก่า ประกาศต่างๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด (ประเภท ก. ข. ค. ง.)
dot
WEBBOARD
dot
bulletWebboard:เว็บกระทู้ศูนย์ทนายความทั่วไทย
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
*** "ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริหารโดย บริษัท ศูนย์ทนายความทั่วไทย จำกัด 61/24 ซอยวิภาวดีรังสิต 42 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ปรึกษากฎหมาย ฟรี ตลอดเวลา ยินดีตอบทุกท่าน ไม่ต้องรู้จักมาก่อน ติดต่อ โทรศัพท์ 081-6434418 ,02-9411994 , 02-9411117 , 02-9412609 , โทรสาร 02-9414710 ; e-mail: thailandlawyercenter@hotmail.com *********************** "ศูนย์ทนายความทั่วไทย" บริการมาตรฐาน เพื่อทนาย ประชาชน ทุกท่าน******